• Suuab

GDPR-policy

SUUAB hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och huvudsakligen utefter avtal med kunder och utefter intresseavvägningar i samband med försäljning.

Policy – kund

Samordningsansvarig vid SUUAB har personuppgiftsansvaret, och denne nås via e-post personuppgiftsansvarig@suuab.se eller telefon 0320-655180.

Lagring av kunders personuppgifter utgår från behovet genom överenskommen utbildning och lagring av behörighetsinformation och eventuella provresultat. Syftet är att kunna säkerställa att rätt person genomgår bokad utbildning och att denna framgent, efter avslutad utbildning, kan kontrollera vilka utbildningar denne genomfört. Därigenom går det också att beställa ett nytt utbildningsbevis i händelse av att behörighetsbevis blir borttappat. På förfrågningar om när en behörighet har gått ut så kan informationen om behörighet även sparas en begränsad tid efter att behörigheten har gått ut.

SUUAB behöver vissa personuppgifter för att kunna säkerställa att rätt person genomför beställd utbildning.

Information om utbildad person sparas endast i deltagarregistret och används inte för marknadsföring eller som information till exempelvis leverantörer eller annan extern part.

Information om kunder och kundkontakter lagras i enlighet med den så kallade intresseavvägningen, och gallras vid behov eller årligen.

Information är endast tillgänglig för företagets administrativa personal och kommer inte lagras eller på annat sätt exponeras i annat land.

Den som begär att få tal del av information om sig själv, eller att få informationen ändrad eller raderad, kan eventuellt själv behöva uppsöka SUUAB och kunna visa upp gällande ID-handling. Sådan begäran ska i rimlig omfattning tillgodoses. SUUAB lämnar inte ut information om kursdeltagare och behörigheter till utomstående i de fall där då det inte är uppenbart att det är personen själv eller dennes arbetsgivare som är frågeställare.

Den som har att anmärka på SUUAB hantering av personuppgifter ska vända sig till
Webb: www.datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52

Huvudkontor, Skene

Varbergsvägen 67  •  511 61 Skene
Tel: 0320-65 51 80