Truckutbildning

Kursinformation

I Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 2006:5, 18 §, Användning av truckar, står följande: ”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbete.“ “Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att undgå riskerna i arbetet.” ”En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.”

Truckutbildningen genomförs enligt läroplan (TLP10), som fastställts av arbetsmarknadens parter.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller både praktisk och teoretisk undervisning, där vi går igenom:

  • Trucktyper
  • Truckens konstruktion
  • Ergonomi
  • Truckens arbetssätt
  • Daglig tillsyn
  • Material- och godshantering
  • Trafiklagstiftning
  • Arbetarskydd och interna regler
  • Farligt gods

Kurslängd

Truck A+B – 2 heldagar
Truck A+B vid e-truck – 1+1 heldag

Kursmål

Mål och syfte är att höja kompetensen, öka säkerheten, förbättra effektiviteten och att sänka kostnaderna.

Prov

Kompetensen kvalitetssäkras både genom fackteoretisk del med skriftligt slutprov och genom praktiska övningar med tillhörande uppkörning.

Boka / Kursstart

Denna kurs anpassar vi efter ert behov. Den finns inte schemalagd, så ring Lotta för bokning, frågor och annan information.

Kontakta Lotta von Braun:

0768 – 66 31 58

lotta@suuab.se

Kursinformation i pdf-format
Kursinfo

Klicka på bilden för att öppna pdf-filen.